Wettelijk kader | The International Academy of Osteopathy IAO
 

Wettelijk kader

Er zijn in Europa slechts enkele landen waar er een wettelijk kader is rond osteopathie.

België

België is één van de weinige landen in Europa waar een wet werd gestemd met betrekking tot de osteopathie. In 1999 werd de Wet Colla door het federaal parlement goedgekeurd. Marcel Colla (SP.A), toenmalig minister van Volksgezondheid, wilde de beoefenaars van vier niet-conventionele geneeswijzen, waaronder osteopathie, gaan registreren. Een wet waar wij zeer sterk achter staan maar die, tot onze grote spijt, tot op vandaag nog steeds niet is uitgevoerd. Commissies van osteopaten, artsen, pedagogen en juristen buigen zich al jaren over de invulling van de details. Deze procedure zal echter nog enige tijd in beslag nemen. Ter vergelijking: in Groot-Brittannië heeft het ongeveer 10 jaar geduurd voordat alle aspecten van de osteopathie geregeld waren.

Frankrijk

Een tweede land waar er een wet is over de erkenning van de osteopathie is Frankrijk. In 2001 werd daar een kaderwet gestemd. In 2014 werden deze wetten grondig aangepast, en 2015 wordt een cruciaal jaar. Alle meer dan 70 osteopathiescholen kregen tot 15.02.15 de tijd om hun curriculum aan de nieuwe wetgeving aan te passen. De Franse autoriteiten zullen in juni 2015 beslissen welke scholen wel, en welke niet in overeenstemming zijn met de nieuwe wetgeving.

Groot-Brittannië

Groot-Brittannië was het eerste land in Europa waar de osteopathische geneeskunde volledig erkend en juridisch geregeld is. Een osteopathiestudie bestaat er uit een vier- of vijfjarige voltijdse opleiding. Deze opleiding kan gevolgd worden aan één van de vijf Britse scholen, die elk met een universiteit samenwerken. Het diploma wordt dan ook uitgereikt door deze universiteiten. Tot deze scholen behoort o.a. het gerenommeerde British College of Osteopathic Medicine (BCOM), waarmee de IAO nauw samenwerkt. Afgestudeerden in Groot-Brittannië behalen een Bachelordiploma in Osteopathie resp. in osteopathische geneeskunde. Om als osteopaat te werken, moet men lid worden van het General Osteopathic Council (GOSc), een overheidsinstantie. In Groot-Brittannië is osteopathie een zelfstandige medische discipline en geen specialisatie binnen een andere opleiding. Osteopaten diagnosticeren en behandelen zelfstandig, zonder toezicht of doorverwijzing van een arts.

Italië

In mei 2016 stemde de Italiaanse Senaat een wet waarin staat dat osteopathie een gezondheidsberoep is. 

Nu start er in Italië een procedure om het profiel van de osteopaat en de opleiding te regulariseren. Deze procedure zal waarschijnlijk enkele jaren in beslag nemen.

Denemarken

Sinds mei 2018 is er ook in Denemarken een wettelijk kader rond het beroep osteopaat en de osteopathie.

Hoe staat het met de erkenning van osteopathie in de rest van Europa?

Het antwoord is paradoxaal: op het vlak van opleiding van osteopaten kan de EU één en ander teweegbrengen, maar op het vlak van het uitoefenen van osteopathie in haar lidstaten heeft de EU geen invloed. De medische beroepen zijn namelijk de enige uitzondering op het principe van vrij verkeer van personen binnen de EU.
Wetten en bepalingen voor medische beroepen zullen dan ook in de toekomst onder de soevereiniteit van het land blijven. Het is echter wel mogelijk om via harmonisering van de opleiding voor gelijkende beroepsstandaarden binnen Europa te zorgen. Dit kan uiteindelijk tot vrijheid van beroepsuitoefening over de grenzen van de lidstaten heen leiden. Deze weg is echter lang en moeilijk. Aan het begin hiervan stond de Bolognaverklaring in 1999, die studies in de verschillende lidstaten zou moeten harmoniseren. De verklaring rust op twee essentiële pijlers, de Bachelor-Master-structuur (BAMA) en het European Credit Transfer System (ECTS). De eerste pijler brengt uniformiteit in de einddiploma’s die tot heden van land tot land verschillen. De tweede legt de vereisten voor Bachelor- (180 ECTS) en Masterdiploma’s (120 ECTS) vast. Pas dan kan er gelijkwaardigheid tussen de verschillende einddiploma’s zijn, wat een voorwaarde is voor de erkenning in andere landen. In België en Nederland werken bijna alle universiteiten en hogescholen inmiddels volgens de Bachelor- en Masterstructuur, gebaseerd op het ECTS-systeem (coëfficiënt van contacturen, examens en individuele voorbereiding). Het is echter onmogelijk om de kwaliteit van een opleiding aan de hand van het aantal lesuren te beoordelen. Te veel vragen blijven onbeantwoord:

  •     Hoe competent zijn de docenten?
  •     Wat is de kwaliteit van de cursussen?
  •     Welke didactische hulpmiddelen worden gebruikt?
  •     Hoe goed zijn de syllabi?
  •     Is er een externe kwaliteitscontrole?
  •     Welke waarde heeft het behaalde diploma?
  •     Verloopt de opleiding in overeenstemming met de Bolognaverklaring?
  •     …

En hoe is de situatie in niet-EU landen?

Op 7 juni 2016 heeft Zwitserland een wet goedgekeurd die osteopathie erkent als gezondheidszorgberoep waarvoor voortaan een masterdiploma vereist is. Na de Kantonsraad heeft de Zwitserse Nationale Raad op 7 juni 2016, met 181 stemmen tegen 5, een nieuwe wet goedgekeurd die ernaar streeft de zorgkwaliteit en de patiëntveiligheid te verbeteren. Dit is een nieuwe mijlpaal voor de osteopathie in Zwitserland, na de erkenning van het beroep door de bescherming van de titel van osteopaat sinds 1 januari 2013. Deze nieuwe wet voorziet in de invoering van een register gezondheidszorgberoepen, naar het voorbeeld van het model dat geldt voor medische beroepen zoals arts, tandarts, chiropractor, apotheker en dierenarts.

Wat osteopathie betreft, heeft de Nationale Raad, overeenkomstig het advies van de Bondsraad en de Kantonsraad, beslist dat toekomstige osteopaten voortaan een opleiding op masterniveau zullen krijgen. Door de vereiste bekwaamheden duidelijk en uniform te definiëren, zou ook de erkenning van buitenlandse diploma's en de mobiliteit tussen kantons makkelijker moeten verlopen.

Bron: http://www.osteopathe-syndicat.fr/suisse-une-nouvelle-loi-reconnait-l-osteopathie-a-un-grade-master-et-comme-profession-de-sante

De IAO

De IAO is reeds meer dan tien jaar geleden begonnen met het aanpassen van haar curriculum aan het ECTS systeem, volgens de vereisten van de Bolognaverklaring, en het aanbieden van een Bachelor of Science with Honours in Osteopathic Studies en een Master of Science in Osteopathie (MSc. Ost.).
De IAO heeft sinds 1997 een ISO 9001 certificaat en wordt academisch door Buckinghamshire New University en University of Applied Sciences Tyrol (fhg) gecontroleerd. De studenten hebben recht van inspraak en werken mee aan interne kwaliteitcontroles via de klasverantwoordelijken en jaarlijkse enquêtes.
De opleiding aan de IAO wordt door alle Europese beroepsverenigingen erkend en geeft in de Benelux ook het recht om osteopathie uit te oefenen.